Tính cũng khá bất cẩn, hay SHIFT-DEL nhiều thứ quan trọng, toàn phải dùng phần mềm Undelete để phục hồi lại. Tình cờ dịch bài về cách hoạt động của phần mềm Undelete, quăng lên đây để chơi.

How does this magic work? Undelete utilities such as FreeUndelete take advantage of WinXP’s file system. A file system is the method used by a computer to manage data stored on hard drives and removable storage. WinXP uses NTFS (NT file system), and older operating systems use FAT (file allocation table).

When you create a file or directory, Windows determines the size of the file and looks for space on your hard drive to store the file. It does so by examining the MFT (Master File Table). The MFT contains a record for each file on the hard drive and any free space available on the hard drive. Think of it as a Table of Contents for your computer.

When you delete a file, either by emptying the Recycle Bin or using an MS-DOS command, the MFT is modified by NTFS. NTFS will “mark” the file as deleted by setting a flag in the MFT file record, signifying that the previously used space on the hard drive can be used for storage. Your original data is still there on the hard drive but hidden from Windows.

As you fill up your drive, eventually every sector will have had data written to it. The next time you save a file, Windows will consult the MFT and select a sector that is marked free based on when the flag was modified. This is usually done in a first-in-first-out process.

When you run an undelete utility such as FreeUndelete, the utility typically scans the MFT looking for the aforementioned flags. It then looks where these flags point on your hard drive and retrieves the names of the files, as well as their creation date and size. At this point, it’s trivial for the utility to recover your files.

This brings us back to why we recommend that you minimize the use of your computer until you’ve recovered your directories. If you were to save a file or even use a program that creates temporary files, Windows might overwrite the sectors containing your valuable data.

Đoạn dịch (chưa edit)

Thế mọi việc diễn ra như thế nào? Các tiện ích phục hồi các tập tin đã xoá như FreeUndelete tận dụng ưu điểm của hệ thống tập tin trong WinXP. 1 hệ thống tập tin là 1 phương thức được sử dụng bởi 1 máy tính để quản lí dữ liệu lưu trên những ổ đĩa cứng và các thiết bị có thể tháo ra được. WinXP sử dụng NTFS (NT file system – hệ thống tập tin NT), và các hệ điều hành cũ hơn sử dụng FAT (file allocation table – bảng cấp phát tập tin).

Khi bạn tạo 1 tập tin hay 1 thư mục, Windows quyết định kích thước của tập tin và tìm khoảng trống trên ổ đĩa cứng của bạn để lưu tập tin. Nó làm thế bằng cách kiểm tra MFT (Master File Table – bảng quản lí tập tin). MFT chứa 1 bản lưu cho mỗi tập tin trên ổ đĩa cứng và bất cứ khoảng trống nào có trên đĩa cứng của bạn. Nghĩ về nó như là phần Mục Lục mà giành cho máy vi tính.

Khi bạn xoá 1 tập tin, bằng cách xoá trắng Recycle Bin hay sử dụng 1 lệnh trong MS-DOS, MFT được hiệu chỉnh bởi NTFS. NTFS sẽ “đánh dấu” tập tin là đã bị xoá bằng cách thiết lập 1 cờ trong bản lưu tập tin MFT, báo hiệu rằng cái khoảng trống được sử dụng trên ổ đĩa cứng trước đây là giành để lưu trữ. Dữ liệu nguyên gốc của bạn vẫn ở đó trên ổ đĩa cứng của bạn nhưng bị ẩn đi không cho Windows nhìn thấy.

Khi bạn lấp đầy ổ đĩa của bạn, rốt lại tất cả sector sẽ có dữ liệu ghi trên nó. Vào lần kế tiếp bạn lưu 1 tập tin, Windows sẽ tra cứu MFT và chọn 1 sector được đánh dấu là trống dựa trên thời điểm cờ được chỉnh sửa. Điều này thường được thực hiện trong quá trình first-in-first-out (vào đầu tiên, ra cũng đầu tiên).

Khi bạn chạy 1 tiện ích phục hồi tập tin như FreeUndelete, tiện ích nhìn chung sẽ quét MFT để tìm các cờ đã nói ở trên. Sau đấy nó sẽ tìm các điểm cờ này trên ổ đĩa cứng của bạn và khôi phục tên của các tập tin, cũng như thời gian và kích thước ban đầu của chúng. Đây là thời điểm quan trọng cho ứng dụng phục hồi các tập tin của bạn.

Điều này lí giải tại sao chúng tôi đề nghị bạn giảm tới mức tối đa việc sử dụng máy cho tới khi bạn đã phục hồi xong các thư mục của bạn. Nếu bạn lưu 1 tập tin hay thậm chí sử dụng 1 chương trình tạo ra các tập tin tạm, Windows có thể viết đè lên những phần chứa dữ liệu đáng giá của bạn.

.